BUY PA

  • 0
Wikilina

BUY PA


CHOOSE YOUR ORDER
ማሳሰቢያ: እርስዎ  እንደያዙት የዜግነት  ሁኔታ እና እንዳለወት  የኢምግሬሽን  ወረቀት   የሚያስፈልግዎ  የውክልና አይነት  ይለያያል::

ለምሳሌ   የኢትዮጵያ  ዜግነት የአገልግሎት  ዘመኑ ያላለቀ  ፓስፖርት እና  የትውልድ ኢትዮጵያዊ ካርድ  የአገልግሎት  ዘመኑ ያላለቀ  መታወቂያ የያዙ  ደንበኞች የአማርኛ  የውክልና  ወረቀት  ብቻ  ያስፈልጋቸዋል ::

የወጭ አገር ዜግነት የያዙ  አመልካቾች የአማርኛ እና የ እንግሊዘኛው  ሰነድ  ያስፈልጋቸዋል


Leave a Reply